Praktijklab Ouderenzorg 3.0

Ons motto...

“VWS noemt ons de ‘derde’ beweging; het individu staat centraal”

"Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je had”
— Einstein

“Meerdere druppels vormen een plas”

“Vermenigvuldigen door te delen”

“Wij zijn trots op de Nederlandse zorgsector, wij bieden meer ademruimte”

Netwerkorganisatie van dienstverleners, lobbyisten/ambassadeurs

‘Vogels’ van diverse pluimage in kennis, kunde en ervaring

Delen, geven, open/transparant

Doel: verbinden

En met bovenstaande gaan we voor...

Vraagsturing — eigen regie — persoonsvolgend budget

Meer weten van het praktijklab, maar geen partij?

De 3e grote stap in de Modernisering Ouderen Zorg; vraagsturing en kostprijzen. Het ‘nieuwe sturen’.

Sinds de jaren ’90 heeft het begrip kwaliteit een vaste plek in de Nederlandse zorgverlening gekregen.

Symposia, trainingen en instrumenten om ‘kwaliteit meetbaar’ te maken werden geïntroduceerd en (verplicht) toegepast. Denk maar aan het HKZ-systeem, de CQI-index, tevredenheidsonderzoek, zorgkaart NL en ga zo maar door.

Dat kwaliteit in het speelveldobjectief – subjectief / meetbaar – narratief zijn uitwerking vindt snappen we inmiddels maar al te goed. Met het kwaliteitskader (2017) is een nieuw verzoek aan de sector gedaan;  richt je als zorgaanbieder op vraagsturing EN haal niet alleen deze zorgvraag op lichamelijk gebied op, maar – juist – ook op mentaal functioneren, kwaliteit van leven, participatie.

Konden zorgaanbieders en zorgmedewerkers met de 1e stap in de Modernisering Ouderenzorg (introductie van ‘de zorgfuncties’ in 2003) en de 2e stap in de M.O.Z. (‘de zzp’s’ –2009) het zich nog veroorloven om voornamelijk als zorg aanbieder te handelen. Volgens het ministerie van VWS is vraagsturing dan ook de 3e stap. Het iPVB-gedachtegoed geeft deze 3estap vorm!

Dit noemen we ‘het nieuwe sturen’. Het nieuwe sturen voegt de 1e stap Modernisering Ouderen Zorg (2003) en de 2e stap (2009) samen tot de 3e stap; Q (hoeveelheid) x P (prijs) in alle transparantie vanuit bewoner/familie en medewerker vormgegeven.

Recent nieuws

Waarom een praktijklab?

Op één plek alles vindbaar in relatie met: vraagsturing, eigen regie, integrale kostprijzen.

Afgestemd op elkaar ; een netwerk.

Stel; je wilt op vakantie naar één van de Spaanse eilanden. En je vindt het leuk om alles zélf te regelen. Ook al omdat je dan zélf de regie in handen hebt op alle onderdelen van die vakantie ; verblijf, autohuur, vlucht, eten & drinken, uitjes.

Al snel kom je er achter dat er heel veel aanbieders zijn die een leuk appartement of vakantiewoning aanbieden. En ook het aantal autoverhuurbedrijven is groot. Nog afgezien van het feit dat al die autoverhuurbedrijven ieder weer hun eigen voorwaarden hebben.

Zou het niet mooi zijn als er één plek is waar je alles wat je wilt regelen kunt vinden en ook nog eens onderling kunt vergelijken!

Vraagsturing, eigen regie, persoonsgerichte zorg, kostprijzen.

Het zijn allemaal - nieuwe -ontwikkelingen in de ouderenzorg die in de belangstelling staan en hun definitieve plek in onze sector nog moeten vinden. Een extra reden dus om datgene wat al beschikbaar is op één plek vindbaar te maken ; het Praktijklab Ouderenzorg 3.0.

Het Praktijklab Ouderenzorg 3.0 is een collectief ; een samenwerkingsverband tussen al die partijen die op de hiervoor genoemde thema’s in de praktijk bewezen ondersteuning bieden. Het gaat dan om software, training, projectleiderschap, werkgroepen, informatie, gebruikersbibliotheek, certificatie, kostprijzen, onderzoek.

Samenvattend zijn de voordelen van ons collectief voorouderenzorg-aanbieders:

  • Één vindplek voor alles wat met ondersteuning op vraagsturing te maken heeft
  • Op elkaar afgestemde \ aansluitende tools, software, trainingen
  • Lagere kostendoor samenwerking, dus lagere tarieven voor alle diensten die we bieden
  • Één stem naar politiek, NZA, zorgkantoren, CIZ e.a. partijen

Onze werkwijze

Het zachte & het harde; kwaliteit, tijd en geld vraaggestuurd met elkaar verbonden.

De nieuwe basis voor het inrichten van uw bedrijfsprocessen.

De nieuwe basis voor financiering en indicatiestelling.

De duivelsdriehoek tijd – geld – kwaliteit gericht op de client.

Een goede balans vinden tussen de drie elementen van deze driehoek begint met het meten van de individuele én gezamenlijke wensen van cliënten. Alleen wie de steeds veranderende zorgvraag goed kent, kan daarop tijdig anticiperen. Het schept de basis voor de inzet vaneen team medewerkers met de juiste expertise waarbij persoonsgerichte zorg in het primair proces tot uiting kan komen.

Maar hoe breng je dit gegeven nu naar de directe praktijk?

Hoe richt je een goede ondersteunende omgeving in voor een afdeling of groep cliënten waar vraaggestuurde zorg tot zijn recht kan komen?  Is het huidige sturingsmechanisme met de bijhorende begrotingstools wel afdoende om een team zorgmedewerkers in staat te stellen persoonsgerichte zorg op een afdeling of woongroep vorm te geven?

De continue zoektocht naar het centraal kunnen stellen van de cliënt vraag als inrichtingsvraagstuk in de dagelijkse praktijk brengt het zorgproces vaak in verwarring. Het lukt ons slechts deels om het juiste expertiseniveau af te stemmen op de betreffende zorgvraag.  

Praktijklab Ouderenzorg 3.0 heeft een unieke samenwerking gesloten met een variëteit aan zorgpartners om gezamenlijk een totaalpakket aan te kunnen bieden. Daardoor zijn wij in staat  zorgorganisaties optimaal te kunnen ondersteunen in de transformatie naar vraaggestuurde zorg. Iedereen op zijn eigen expertisegebied. Van onderzoek tot softwareapplicatie op planning en control, hrm en kwaliteitsvraagstukken. Al vele cliënten en medewerkers hebben door onze unieke samenwerking ervaren wat vraaggericht sturen oplevert. Tevreden cliënten, tevreden medewerkers, en een financieel gezonde organisatie die weer klaar is voor de toekomst.

Wat is het PVB?

Voor het éérst is vraagsturing pakbaar gemaakt; transparantie in wat, wanneer, wie, benodigde tijd en passende betaling ineuro’s die daarvoor nodig zijn.

Vraag :“Weer iets nieuws onder de zon waar we mee aan de slag moeten?”
Antwoord: “Nee, niet nieuw – we doen het al”, “ja, wel nieuw – pakbaar maken”.

Het zorgvrager-gericht / cliëntgericht / persoons-gericht werken is zéker geen nieuwkomertje in de ouderenzorg. Op allerlei manieren geven we daar inmiddels vorm aan ; in het zorgdossier, in het zorgplan, in het goede gesprek met de bewoner. Niets nieuws onder de zon dus?

Jawel! Tot op heden hebben we vraagsturing ‘nog niet pakbaar’.

We zéggen wel “we zorgen goed voor u”, maar wat betekent dat dan? Wat doen we dan? En wat we doen is dat dan ook wat de bewoner\ familie wil? En wat de bewoner \ familie wil kúnnen we dat dan ook leveren? Hebben we voldoende tijd om alles te doen? En wat ‘moeten’ we leveren? Hoe bepalen we wat wel & niet binnen de Wet Langdurige Zorg geleverd moet worden? En wat kost een uur zorg, verpleging of behandeling dan? En past dit binnen het bedrag wat we gezien de zzp-indicatie krijgen?

Het iPVB maakt de zachte kant transparant op een manier die nog niet eerder zo beschikbaar was; het volledige inzicht in ultiem op de bewoner afgestemde, informatie over zorgtijd en zorghandelingen. Hierdoor ontstaat het ‘nieuwe sturen’ met als kenmerken meetbaar, pakbaar(concreet en planbaar) en overdraagbaar voor bewoner, naaste, medewerker en zorgorganisatie.

Het iPVB heeft als doelstelling:

  • Dé stap te zetten waarmee de vraag van de bewoner uitgangspunt van zorgverlening is en...
  • ...dat alle bedrijfsprocessen vanuit deze bewonersvraag aangestuurd worden.
  • Het verschuiven van de zeggenschap& regie naar de cliënt i.s.m. de zorgmedewerker.
  • Welzijn ‘pakbaar’ maken en een grotereplek in de zorgverlening geven.

Om de harde kant van de zorgverlening te berekenen zijn er twee instrumenten ontwikkeld, KoPi en ProForma. Met KoPi kan de integrale kostprijs op organisatieniveau worden berekend, met ProForma kan de benodigde tijd voor zorg worden omgezet in FTE’s voor het benodigde opleidingsniveau, het volume van en het leveringstijdstip waarop de formatie beschikbaar moet zijn.

‘’‘Het zachte’ zonder het harde is slechts een belofte,‘het harde’ zonder ‘het zachte’ is slechts een instrument.’’
— Het Pure iPVB

Wie zijn wij?

Het Praktijklab Ouderenzorg 3.0 richt zich op het borgen & stimuleren van vraagsturing in alle onderdelen van ouderenzorg organisaties.

Zowel intramuraal, als semi- en extramuraal.

Elke partij die op vraagsturing en kostprijzen ondersteuning biedt, kan deelnemer worden in het netwerk van het collectief. Binnen het collectief werkenadviseurs, trainers, financials, onderzoekers, software-bouwers, projectleiders uit diverse bureaus met elkaar samen.

Ons doel is ‘versnippering’ op hetgeen ontwikkeld wordt m.b.t. vraagsturing voorkomen EN een op elkaar afgestemd aanbod beschikbaar stellen.

We dragen in ons hart de wens om er voor te zorgen dat zorgaanbieders en de systeemwereld er omheen (NZA, CIZ, zorgkantoren) vraagsturing transparant maken. Niet alleen praten, maar juist óók meetbaar – in tijd en euro’s – maken wat er nodig is.

Wij willen er voor zorgen dat de laatste levensfase zo plezierig mogelijk verloopt en dat zorgaanbieders stuurinformatie in handen hebben hoe zij dat zo goedmogelijk kunnen doen. Stuurinformatie die tot op heden nog niet beschikbaar was.

Het Praktijklab Ouderenzorg 3.0 is eind 2019 gestart. In de periode daarvoor– vanaf 2015 – hebben de deelnemers allen één of meerdere tools gemaakt die vraagsturing als kern hebben. We hebben allemaal een langdurig in de ouderenzorg gewerkt en geconcludeerd dat vraagsturing bewoners, familie en medewerkers tevredener maakt!

We zijn een mix van denkers (bedrijfskunde, economie, gezondheidswetenschappen) en doeners (verzorgenden, verpleegkundigen, teamleiders, coaches).

Wil jij met jouw bedrijf mee doen aan het collectief?

Vul dan het formulier in op onze website.

Dat wil ik zeker!